Poznaj Biblię, cz.1 - ogólna charakterystyka

 

 

Wstęp

 

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. (2 Tym. 3:16-17)

Biblia to nie jest zwykła książka, taka jak wiele innych. To spisane z woli Bożej i natchnienia Ducha Świętego księgi, składające się na Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia uznawana jest przez wielu ludzi na całym świecie za najważniejszą księgę w historii ludzkości.

Biblia jest obecna chyba w większości domów w Polsce, w jednym z wielu dostępnych w języku polskim tłumaczeń, ale niestety zazwyczaj rzadko się po nią sięga. Często po prostu stoi gdzieś zakurzona na półce, pośród innych książek. Czasem nawet posiadacze Biblii nie wiedzą, jakie księgi są w niej zawarte i o czym one mówią.

 

W tym i w kilku kolejnych artykułach postaramy się na łamach naszej strony w zwięzły sposób scharakteryzować Pismo Święte, wskazać na podział Biblii i opisać poszczególne „bloki tematyczne” w niej zawarte. Chcemy pokazać ponadczasowość Pisma i jego wspaniałość. Mamy nadzieję w ten sposób zachęcić naszych czytelników do częstego sięgania po Biblię, jako nieomylnego Słowa Bożego. Zatem zaczynajmy!

 

 

Autor Biblii

 

 Biblia nie bez przyczyny nazywana jest Słowem Bożym. Autorem Biblii jest bowiem sam Bóg, który natchnął poprzez Ducha Świętego kilkadziesiąt osób do spisania tego, co chciał przekazać ludziom.

Całe Pismo jest natchnione przez Boga... – czytamy w zacytowanym na wstępie wersecie z 2 listu apostoła Pawła do Tymoteusza.

Jednocześnie apostoł Piotr wskazuje w 1 liście: Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. (1 Piotra 1:19-21)

 

Co bardzo ciekawe, ludzie użyci przez Boga do spisania poszczególnych ksiąg Biblii mieli różne wykształcenie, zawody, pozycję społeczną. I tak np. Mojżesz był pasterzem (choć wcześniej był wychowany na dworze faraona), Salomon był królem, Ezdrasz kapłanem, Paweł faryzeuszem szyjącym namioty, a Piotr i Jan byli rybakami.

To nie wykształcenie, pozycja społeczna, czy umiejętności pisarskie decydowały o tym, że dany człowiek został wybrany i użyty przez Boga do spisania Słowa. Była to suwerenna decyzja Tego, który widział już zawczasu pokorę, uniżenie i przydatność ludzi, których chciał użyć. 

 

 

Zakres czasowy Biblii

 

Ludzkość od wieków chce wiedzieć, jak zaczął się ten świat i jak się skończy. Wymyślane są przeróżne „naukowe” teorie, takie jak chociażby teoria wielkiego wybuchu...  A przecież odpowiedzi na te pytania są dostępne na wyciągnięcie ręki :)

Biblia, jako jedyna i niepowtarzalna księga, podaje czytelnikowi opis początku stworzenia świata oraz końca tej ziemi.  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię – tak zaczyna się Pismo Święte (1 Mojż. 1:1).

 

Biblia nie podaje opisu stworzenia Boga, gdyż Bóg jest odwieczny - jest Stwórcą, a nie stworzeniem. Bóg nie ma początku ani końca. On JEST. Tak właśnie Bóg przedstawił się Mojżeszowi: Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. (2 Mojż. 3:14)

A u proroka Izajasza czytamy: Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że jego mądrość jest niezgłębiona? (Izajasza 40:28)

 

Początek wszelkiego stworzenia mamy opisany również w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, gdzie czytamy: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. (Ew. Jana 1:1-3)

 

A tak apostoł Piotr opisuje koniec tego znanego nam świata: A jak złodziej w nocy przyjdzie dzień Pana, w którym niebiosa z wielkim hukiem przeminą, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a ziemia i dzieła, które są na niej, spłoną. (2 Piotra 3:10)

I zaraz potem Bóg przez Piotra zapowiada nowe niebo i nową ziemię: Lecz my, zgodnie z jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. (2 Piotra 3:13)

Opis nowej ziemi pod nowym niebem znajdujemy również w ostatniej księdze Biblii, w ostatnim rozdziale Objawienia Jana:

I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (...) I nocy tam nie będzie, i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków. (Obj. 22:1,5)

 

A więc zakres czasowy, który mamy opisany w Biblii, możemy określić jako od wieczności do wieczności.

 

A jak kończy się Biblia? Zapowiedzią powrotu Mesjasza – Jezusa Chrystusa na ziemię:

Tak mówi ten, który zaświadcza o tym: Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu! Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. (Obj. 22:20-21)

 

 

Podział Biblii

 

Podstawowy podział Biblii, który większości ludzi jest raczej znany, to podział na Stary i Nowy Testament. Słowo „testament” nie jest niestety najlepszym odzwierciedleniem zawartości Biblii. Testament jest związany ze śmiercią tego, kto go sporządził. A przecież Bóg Jahwe, autor Biblii, żyje zawsze, a Bóg Jahwe objawiony w ciele – Jezus Chrystus umarł na krzyżu, ale po 3 dniach zmartwychwstał i żyje wiecznie. Dlatego też niektóre tłumaczenia Biblii wskazują na taki podział: Stare i Nowe Przymierze.

 

W Biblii wielokrotnie czytamy o zawarciu przymierza między Bogiem a ludźmi. I tak najpierw Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. W dalszej części Pisma czytamy o zawarciu przymierza z Izraelem, czyli potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba – ludem, który Bóg wybrał jako swoją własność.

Potem PAN powiedział do Mojżesza: Zapisz sobie te słowa, bo według tych słów ustanowiłem przymierze z tobą i Izraelem. (2 Mojż. 34:27)

Nazywamy to starym przymierzem, gdyż Bóg zapowiedział też przez proroków przymierze nowe, o czym czytamy choćby w księdze Jeremiasza:

Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze; Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.  (Jer. 31:31-33)

 

O starym i nowym przymierzu napisał też Apostoł Paweł, m.in. w liście do Hebrajczyków, wskazując na Jezusa Chrystusa:

Teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. Gdyby bowiem to pierwsze było nienaganne, to nie szukano by miejsca na drugie. Tymczasem, ganiąc ich, mówi: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, gdy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. (Hebr. 8:6-8)

A więc mamy Pismo Święte - księgi Starego i Nowego Przymierza.

 

 

 Dlaczego warto czytać Biblię?

 

 Pierwszą część naszego artykułu zakończymy fragmentem z listu do Hebrajczyków, w którym mamy uzasadnienie i zachętę do częstego rozważania Pisma Świętego:

Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. (Hebr. 4:12-13)

 

Do tego tematu jeszcze wrócimy.

Rafał Zbieć

 

 

W kolejnych częściach naszego artykułu poruszymy zagadnienia, takie jak:

- język spisania Biblii

- dokładniejsza charakterystyka Starego i Nowego Przymierza

- bloki tematyczne Pisma

- główni bohaterowie i oś Biblii

- cel spisania Słowa Bożego

- spełnione proroctwa, czyli to czego nie ma w innych księgach

- czym jest kanon Biblii

- czym są księgi apokryficzne

 

Przygotowując artykuł korzystałem z:

- Pisma Świętego

- Komentarza Biblijnego do Nowego Testamentu autorstwa Williama MacDonalda

- pytań i odpowiedzi na https://www.gotquestions.org/Polski/pytania-dotyczace-Biblii.html