Czy wiesz, czy przynajmniej zastanawiasz się nad tym, czego oczekuje od Ciebie Bóg? Czy żyjesz zgodnie z wolą Boga? Gdzie i jak możesz ją odnaleźć? Zachęcam Cię do przeczytania niniejszego artykułu.

Panie, objaw mi swoją wolę! Wiele osób na całym świecie chciałoby znać w najdrobniejszych szczegółach Bożą wolę dla swojego życia. Wiele osób modli się do Boga o objawienie im Jego woli. Lecz równie wiele osób żyje nie wiedząc i nie zastanawiając się nad tym, czego oczekuje o nich Bóg. Po prostu nic ich to nie obchodzi, przynajmniej do czasu, gdy nie spotka ich coś złego. Jak trwoga to do Boga...

Drogi czytelniku! Czy wiesz, że Bóg już dawno temu objawił swoją wolę dla Twojego życia i jest ona nieraz na wyciągnięcie ręki? Czy już wiesz, o czym mówię? Tak, to Biblia, która jest Słowem Bożym, która jest listem skierowanym od Twojego Ojca wprost do Ciebie. Zatem jaka jest wola Boża dla Ciebie? Jest taka sama, jak dla każdego żyjącego człowieka, wierzącego w Boga lub też nie.

  

A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. (Ew. Jana 6:40, Biblia Warszawska)

 

Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. (Ew. Jana 14:15, Biblia Warszawska)

    

Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. (1 List Piotra 2:15-16, Biblia Warszawska)

 

Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. (List Jakuba 1:27, Biblia Warszawska)

     

Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. (Ew. Łukasza 6:27-28, Biblia Warszawska)

 

To tylko kilka przykładów woli Bożej dla Ciebie. W całej Biblii znajdziemy setki wersetów mówiących o woli Bożej dla każdego człowieka. Jak jednak chcesz poznać wolę Boga nie czytając Pisma Świętego? Znam wiele osób, które mówią, że żyją zgodnie z tym, czego chce Bóg, ale nie potrafią powiedzieć, kiedy ostatni raz czytali Biblię. Czasami w ogóle nie mają Biblii w domu! Jest to dla mnie niepojęte. Tacy ludzie co najwyżej wykonują to, co usłyszą w kościele, do którego chodzą. Słuchanie księdza czy pastora, bez konfrontowania tego z wolą Bożą zapisaną w Biblii jest bardzo niebezpieczne.

Czytelniku, dopóki nie weźmiesz Słowa Bożego do ręki i nie zaczniesz go osobiście studiować, prawdopodobnie nie dowiesz się nigdy, czego chce od Ciebie Bóg. 

 

Kolejna rzecz. Często prosimy Boga o objawienie nam Jego woli w konkretnych życiowych sprawach i problemach. Chcemy wiedzieć, czy mamy ubiegać się o daną pracę, czy też nie. Kupić taki samochód, a może inny? Głosić Ewangelię w mieście, a może wyjechać na misję?

Czy Bóg mówi nam, co mamy robić? Wierzę, że tak. Sam o tym się już wielokrotnie przekonałem. Bóg odpowiada na modlitwy. Jednak nie oczekujmy odpowiedzi, jeśli najpierw nie wypełnimy Bożej woli zapisanej w Biblii. Bóg mówi jasno - NIE KRADNIJ. Jeśli postępujesz nieuczciwie w pracy, w celu osiągnięcia jak największych dochodów, to nie oczekuj, że Bóg będzie odpowiadał na Twoje konkretne modlitwy! Jeśli nie masz pokoju z bliźnim swoim, a nie zrobiłeś wszystkiego, co w Twojej mocy, aby się z nim pojednać, nie zwlekaj! Wszyscy musimy się starać żyć zgodnie z nauką Chrystusa, a wtedy Bóg będzie objawiał nam swoją wolę.

 

Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój. (Ew. Mateusza 5:23-24, Biblia Warszawska)

 

Jest jedna rzecz, o której oczywiście nie mógłbym tutaj nie wspomnieć. Najważniejszą wolą Bożą dla życia każdego człowieka jest to, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. To się wiąże oczywiście z koniecznością nawrócenia, z koniecznością nowego narodzenia i otrzymaniem Ducha Świętego. Bóg mówi jasno i wyraźnie. Bez nowego narodzenia nie można mieć zbawienia. Bóg mówi również, że jeśli nie staniemy przed Nim jak dzieci, nie możemy liczyć na wejście do Królestwa Bożego. Możesz się starać wypełniać wszystkie przykazania zawarte w Biblii, a nic to Ci nie pomoże. Przyjacielu, musisz najpierw przyjść uniżony jak dziecko do Boga i prosić Go o wybaczenie grzechów, musisz prosić Go o Ducha Świętego, musisz po prostu uwierzyć całym sercem w Jezusa... Bez tego nie ma dla nas zbawienia.

 

Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. (Ew. Jana 3:3, Biblia Warszawska)

 

A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. (Ew. Mateusza 18:2-5, Biblia Warszawska)

 

Drogi czytelniku. Proszę Cię o zastanowienie się jeszcze nad jedną, bardzo ważną kwestią. Jeśli kiedykolwiek modliłeś się do Boga słowami: "Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi", to czy naprawdę prosiłeś Boga o to, aby wykonywał On swoją wolę w Twoim życiu? Odpowiedz sobie szczerze. Jeśli tak, to chwała Bogu za to. Jeśli jednak były to słowa wypowiadane mechanicznie, bez żadnej refleksji, co tak naprawdę one oznaczają, to proszę Cię, zacznij szukać woli Bożej zaczynając od czytania Biblii, a dopiero potem się módl. Każda nasza modlitwa powinna być szczera i świadoma, dopiero wtedy ma znaczenie i sens.

 

Ja nieustannie, codziennie szukam Bożej woli w moim życiu. Przychodzę do Pana w modlitwie zarówno ze sprawami bardzo ważnymi, jak też z takimi całkiem małymi. Wiem jedno. Im wierniej przestrzegam nauki Jezusa Chrystusa, tym jestem bliżej Niego. Zbyt często moje stare ja daje jeszcze znać o sobie. Ale każdy mój grzech mogę teraz obmywać krwią Jezusa. Bóg bowiem przebaczył wszystkie moje grzechy, również te, które dopiero popełnię. Jezus zmarł za moje wszystkie grzechy. Dlatego też odczuwam bardzo mocno konieczność głoszenia Ewangelii wszystkim ludziom, staram się głosić Chrystusa wszędzie tam, gdzie Bóg mnie postawi. To jest główny cel mojego życia. Dlatego też piszę ten artykuł skierowany być może właśnie do Ciebie. Wierzę w powszechne kapłaństwo wierzących. Tak jak pierwsi apostołowie, tak i teraz każdy wierzący powinien głosić Ewangelię, słowem i czynem. Czy jest to także Twój cel w życiu?

 

A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. (Ew. Mateusza 28:16-20, Biblia Warszawska)

 

Amen.

 

P.S. Zachęcam również do posłuchania kazania pastora Kulca "Boża wola w naszym życiu", które było dla mnie zachetą i pomocą do napisania artykułu na ten właśnie temat.